پرداخت دو دوره ای

این بخش مربوط به پرداخت های دو دوره ای یا ۵۰% پیش ، ۵۰% در هنگام تحویل است

به دلیل جولوگیری از ورود مقادیر اشتباه به صورت خودکار چند فیلد پرداخت از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان قابل انتخاب میباشد